Samenwerking Noordkop

Door het overheidsbeleid komen steeds meer taken op het bordje van de gemeenten te liggen.

Die zijn afzonderlijk te klein om deze taken efficiënt en goed uit te kunnen voeren. Daarom wordt samenwerken in de regio noodzakelijker.

Er zijn dan ook al een aantal Gemeenschappelijke regelingen gerealiseerd.

Het is echter belangrijk dat de invloed van de Raad op het beleid zoveel mogelijk in tact blijft!

 

Niet eens met voorstel werkgroep

De gemeenteraden van Hollands Kroon, Schagen, Texel en Den Helder hebben samen een werkgroep geformeerd die de mogelijkheden voor verdergaande samenwerking moest onderzoeken.

Deze werkgroep is met een voorstel gekomen om al begin 2016 een ‘Noordkopraad’ te

starten.

Hierin hebben raadsleden (de fractievoorzitters)

zitting. In deze raad kunnen besluiten genomen worden en er wordt budget aan overgedragen.

 

Haastige spoed is zelden goed…. Eerst oefenen!

De noodzaak tot ‘niet vrijblijvend samenwerken’ ziet GroenLinks ook wel, maar om nu in zo’n korte tijd zo’n grote stap te nemen ging ons te snel!

Daarom heeft GroenLinks in de raadsvergadering het amendement gesteund waarmee we pas op de plaats maken en eerst gaan ‘oefenen’ met deze Noordkopraad.

En wel met de items waarin al een vergaande samenwerking plaats vindt.

Na een jaar wordt dit geëvalueerd en kunnen zo nodig/mogelijk verdergaande stappen

genomen worden.

De afdelingen van GroenLinks van bovengenoemde gemeenten hebben in het afgelopen jaar al gezamenlijke overleggen gehad. Dat waren goede overleggen, waarin we elkaar met raad en daad bij konden staan.

Deze overleggen zetten we voort en ze zullen zeker bijdragen aan het zichtbaar maken van de visie en standpunten van GroenLinks in de ‘Noordkopraad in oprichting.’

We houden u op de hoogte!

 

Uw raadslid Nel Dol